La propietat d’aquest lloc web, així com els serveis oferts en aquest, corresponen a: 

Raó Social: Evaarbonestomas S.L
CIF: B66217837
Direcció: Ctra. de les Lloses s/n 17500 Ripoll (Girona)
Telèfon: +34 630 337 423
e-mail: info@maselmir.com
Dades registrals: Full GI-64133, volum 3202, foli 136

 
Política de privacitat

Evaarbonestomas S.L informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, Evaarbonestomas S.L garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

 

Recollida, finalitat i tractaments de dades

Evaarbonestomas S.L té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, Evaarbonestomas S.L  serà considerada com a responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits, sense cap responsabilitat de la gestió de seguretat sobre plataformes de tercers.

Al seu torn Evaarbonestomas S.L informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: L’atenció de sol·licituts realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial i altres finalitats com la gestió laboral.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de manera automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

 

Comunicació d’informació a tercers

Evaarbonestomas S.L informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedits a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan Evaarbonestomas S.L disposi del consentiment exprés de l’usuari.

 

Drets dels usuaris

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb eltratamiento de les seves dades personals.

Mentre les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de Evaarbonestomas S.L Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que es preveu en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per a fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: info@maselmir.com

Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.